You are here:

法印寺景

法印寺山門位於美國加州柔似蜜市刁瑪街上,嘉偉街口。
大雄寶殿建成於2005年,殿內可容納約400位信徒,一同參與法會。
大雄寶殿供奉西方三聖及伽藍菩薩與韋陀菩薩。大雄寶殿後方設有延生堂、祖師堂及往生堂。
祖師堂位於大雄寶殿後方之中殿。
延生堂上供奉藥師琉璃光如來。並設有長生牌位及菩薩牆位功德項目,以玆消災祈安。有關功德項目請洽寺務處:(626) 280-2442。
往生堂上供奉地藏王菩薩。並設有往生牌位功德項目,以玆超薦先亡離苦得樂、往生淨土。有關功德項目請洽寺務處:(626) 280-2442。
入門右側有講堂一幢,做為法師講經說法,信眾佛事和中文學苑學生上課之用。
講堂正中供有玉佛一尊,故又稱為玉佛殿。其左側供有千手觀音菩薩一尊,與人慈悲救苦的力量。
大慈大悲觀世音菩薩立於觀音亭中,普度一切眾生。
觀音亭後方即為齋堂,供大眾用齋之所,最多可容納近兩百人同時用膳,歡迎信眾每週日來寺共修,之後享用素齋美饌。
位於齋堂對面之法師寮房,分為男衆、女衆兩棟。

法印圖書館位於文教大樓之二樓,藏書多達三萬餘册,並有多部法師講經說法開示之DVD、MP3等,歡迎免費借閱。