You are here:

修行人當具足七善法(《中阿含經七法品城喻經》)-宏正法師

  我們修行人最重要的是要奠定堅實的基礎,有著牢靠的信心,有廣大的願心,有遠離雜染的善行,這樣才能保證自己不會隨波逐流,為現世各種邪魔外道所侵害或魔亂,不會作種種不善之惡法,不為煩惱法之所染污,能於此生能了生脫死,不再受生死輪轉之束縛,因此,我們修行人必須要具足七種善法。

  第一、諸佛弟子當具足堅固信心。作為佛之弟子,於如來之教法必須要有甚深之信心,如同大樹具有深根不容易為大風所吹倒,才能不為天魔外道、附佛外道、世間邪魔等所誘惑而致沈淪生死不能自知。

  第二、諸佛弟子當常懷慚恥之心。對於我們廣造的一切惡不善法要能生起慚恥之心,因為作為佛之弟子應當了解諸煩惱法能引生種種惡報,而致生死沈淪不休,故而我們要時刻內省由自我內心煩惱所引生的危害自己的一切惡不善法,有自我慚恥之心。

  第三、諸佛弟子當常懷愧疚之心。由於我們自我的內心煩惱而作之惡不善法可能引生他人生起種種煩惱,並廣造一切惡不善法,受種種後生惡報而致沈淪生死不休。慚為自慚,愧為愧他,有慚愧才能自我反省,增長善根,少造惡法。

  第四、諸佛弟子當具精進不懈之心。作為佛弟子具有慚愧之心後,則能以精進之心修諸善法不斷,令諸惡不善法無從生起,善法生起,無有間斷,而能專一,使之堅固,此精進之心為善法生起之根本。

  第五、諸佛弟子應當廣學多聞。作為佛弟子的修持,必須要以佛陀的教法為實踐之理論基礎,同時也要了解眾生的煩惱萬萬千,佛陀的教法也有萬萬千。因此,我們佛弟子必須對佛陀的教法要博學多聞,並能守持不忘,累積而成就聞慧,則能應作不應作。同時,我們在廣學多聞之時,若能堅持不懈,自能由經文經意之領會中,自我具足清淨心,外現梵行,洞達文意,心有所悟。古人說:熟讀唐詩三百首,不會寫來也會偷。一本佛經,我們若能熟讀千遍,其中之經意則必會自然顯現,而能洞達深意,正見明瞭。

  第六、諸佛弟子當常懷正念。以諸佛弟子能以慚愧心止惡修善,以精進心而令善法不斷,以博學多聞而能於經文經意守持不忘,由此則能令我等佛子對於所有修習過的、聽聞過的善正之法,能憶念不忘,邪念不侵,正念成就。

  第七、諸佛弟子當修行智慧,明瞭善惡之法,知道善法為興,惡法為衰,了知因果,故而當修三十七道品,常行八正道,以正法、正行、正念滅盡苦因,證入涅槃。

  如此七種善法具足,我們則能不為魔王所害,不隨惡法,不為煩惱染污,更能不復受生死輪迴。因為,如果我們對佛法具足堅固的信念,自然能內心安隱,不為怨敵所害;如果我們能具足慚恥愧疚之心,自然能遠離一切惡不善法,增長善根,不為煩惱染污;如果我們能具足精進之心,則能善法不斷,信心堅固,惡不善法無從生起;如果我們能廣學多聞,則能如法領會經意,自然成就聞慧,而能洞達佛法真意,不為外道邪法所害;如果我們能具足正念,則能常隨善念,不為邪惡之念所侵害;如果我們以修行智慧而知善惡之法,常行八正道,則能遠離苦因、苦果,不再沈淪生死。